Business Pitching Event 10th October 2017

Business Pitching Event 10th October 2017

Location: OpTIC, St Asaph Business Park, St Asaph, LL17 0JD

 

Bionow and the Welsh Government will be co-hosting a business pitching and networking event for companies operating in the life sciences sector.

The event is not only a great opportunity to present to the life science community but also give companies a unique chance to hear about the latest technologies and innovations available from some of the leading companies in the sector.

The event will benefit the following companies:

 • Developers of technology, products and expertise in the life sciences sector
 • Suppliers of technology into the life sciences sector
 • Users of products, technology and expertise from life science companies

The value of rapid pitching and networking is of real value to help to support the growth of businesses. In particular it helps to identify business development opportunities, source business-critical expertise and development of collaborative routes to market. The aim of the event is to integrate the networks within the sector and create new opportunities for all.

 

Companies wishing to participate in the elevator pitches, will be given a 90 second slot to cover the following points:

 • Who are you?
 • What is your business?
 • What is your offer or technology?
 • What do you need from other life science companies?

 

Details of the companies participating in the pitching session will be circulated in advance to help you to identify potential companies of interest.

 

Following the elevator pitches, there will be chance for informal networking to further explore opportunities with companies of interest.

 

Agenda

10.00 – 10.30: Registration and Refreshments

10.30 – 10.45: Welcome

10.45 – 11.45: Business Pitching

11.45 – 12.30: Networking and Refreshment

12.30 – Close

 

If you would like to pitch at the event, please contact Helen Williams on 07714 168020 or at helen.williams@bionow.co.uk by Friday 22nd September.

It may not be possible to select all companies who register to pitch but we will confirm your place shortly after the deadline.

+++++++++++++++++++++++++++

Digwyddiad Cyflwyno Busnes 10fed Hydref 2017

Lleoliad: OpTIC, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, LL17 0JD

 

Bydd Bionow a Llywodraeth Cymru yn cynnal digwyddiad cyflwyno busnes a rhwydweithio ar y cyd ar gyfer cwmnïau sy’n gweithio yn y sector gwyddorau bywyd.

Mae’r digwyddiad nid yn unig yn gyfle gwych i gyflwyno’r gymuned gwyddorau bywyd ond mae hefyd yn rhoi cyfle unigryw i gwmnïau glywed am y technolegau a’r arloesi diweddaraf o rai o brif gwmnïau’r sector.

Bydd y digwyddiad o fudd i’r cwmnïau canlynol:

 • Datblygwyr technoleg, cynnyrch ac arbenigedd yn y sector gwyddorau bywyd
 • Cyflenwyr technoleg yn y sector gwyddorau bywyd
 • Defnyddwyr cynnyrch, technoleg ac arbenigedd o gwmnïau gwyddorau bywyd

Mae cyflwyno eich busnes a rhwydweithio o werth gwirioneddol i gefnogi twf busnesau.  Yn benodol, mae’n helpu ichi ddod i wybod am gyfleoedd i ddatblygu busnesau, dod o hyd i arbenigedd sy’n bwysig i’ch busnes a datblygu ffyrdd cydweithredol o gyrraedd y farchnad.  Nod y digwyddiad yw integreiddio y rhwydweithiau o fewn y sector a chreu cyfleoedd newydd i bawb.

Mae’r cwmnïau sy’n dymuno cymeryd rhan yn y cyflwyniadau cryno yn cael 90 eiliad i gynnwys y pwyntiau canlynol:

 • Pwy ydych chi?
 • Beth yw eich busnes?
 • Beth ydych chi’n ei gynnig neu eich technoleg?
 • Beth ydych chi ei angen gan gwmnïau gwyddorau bywyd eraill?

 

Bydd manylion y cwmnïau sy’n cymeryd rhan yn y sesiwn cyflwyno yn cael eu dosbarthu ymlaen llaw i’ch helpu i nodi cwmnïau a fyddai o ddiddordeb.

Yn dilyn y cyflwyniadau cryno, bydd cyfle i rwydweithio’n anffurfiol i edrych ymhellach ar gyfleoedd gyda chwmnïau sydd â diddordeb.

 

Agenda

10.00 – 10.30: Cofrestru a Lluniaeth

10.30 – 10.45: Croeso

10.45 – 11.45: Cyflwyno Busnes

11.45 – 12.30: Rhwydweithio a Lluniaeth

12.30 – Cloi

 

Os hoffech gyflwyno yn y digwyddiad, cysylltwch â Helen Williams ar 07714 168020 neu ar  helen.williams@bionow.co.uk erbyn Dydd Gwener 22ain Medi.

Efallai na fydd yn bosibl dewis pob cwmni sy’n cofrestru i gyflwyno, ond byddwn yn cadarnhau eich lle yn fuan wedi’r dyddiad cau.