CPE Launch event

CPE Partners

YOU ARE INVITED TO ATTEND THE CPE LAUNCH EVENT

CPE Launch Event Invitation  (download)

There are two events:

ACHLYSUR LANSIO CAFf

Dydd Llun, Ebrill 8fed 2019
12:00 – 17:00
Ystafell 3 Canolfan Cynadeledd
Trefforest, Prifysgol De Cymru
Pontypridd, CF37 1DL

THE CPE LAUNCH EVENT

Monday 8th April 2019
12:00 – 17:00
Room 3 – Conference Centre
Treforest, University of South Wales
Pontypridd, CF37 1DL

 

 

 

Dydd Mawrth Ebrill 9fed 2019
12:00 – 17:00
Y Ganolfan OpTIC
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy, LL17 0JD

 

Tuesday 9th April 2019
12:00 – 17:00
The OpTIC Centre
St. Asaph Business Park
St Asaph, LL17 0JD

 

 

 

Canolfan Arbenigedd Ffotonig

8ed Ebrill 2019 Prifysgol De Cymru

9ed Ebrill 2019 Prifysgol Glyndŵr, Canolfan OpTIC, Llanelwy

CPE Launch Event Agenda

8th April 2019 University of South Wales

9th April 2019 Glyndŵr University OpTIC Centre, St Asaph

Registration, buffet lunch12:00Cofrestru, cinio bwffe
Introduction13:00Cyflwyniad
Key Notes on Photonics and Its Application13:20Sylwadau allweddol am Ffotoneg a’r Cymwysiadau
CPE Partners’ Photonics ExpertiseArbenigedd Ffotonig Partneriaid y Ganolfan
University of South Wales13:30Prifysgol De Cymru
Aberystwyth University13:50Prifysgol Aberystwyth
Bangor University14:10Prifysgol Bangor
Wrexham Glyndŵr University14:30Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
University Enterprise Department14:50Adran Mentergarwch y Brifysgol
Break - Networking15:00Egwyl – Rhwydweithio
Stakeholders Session15:30Sesiwn Budd-ddeiliaid
Register Interest16:15Cofnodi Diddordeb
Close17:00Diweddu

Bydd Innovate UK yn cynnal digwyddiadau briffio ar y ddau fore, o 9.00-12.00.Byddant yn canolbwyntio ar y gystadleuaeth EUREKA Photonics ynglyn â chydweithio rhyngwladol ar brosiectau Ymchwil a Datblygu, gan ddal sylw neilltuol ar Ffotoneg ar gyfer Cynhyrchiant Arbenigol.

Innovate UK will be holding briefing events on both days 09:00 – 12:00. The briefing events will focus on the upcoming EUREKA Photonics competition for international collaborative R&D projects with a scope on Photonics for Advanced Manufacturing.

Sefydlwyd y Ganolfan Arbenigedd Ffototonig yn ddiweddar, ar draws Cymru gan uno galluoedd Ffotonics datblygedig o fewn pedair prifysgol yng Nghymru.
Technoleg galluogi yw Ffotonics gyda
cymwysiadau amrywiol iawn ar gyfer bron pob sector diwydiannol a bywydau cyffredin.
Ariannwyd CAFf gan Gronfa Datblygu
Rhanbarthau Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Arweinir rhaglen CAFf gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam o’i Chanolfan OpTIC yn Llanelwy mewn partneriaethgyda Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor a Phrifysgol De Cymru.
Nod CAFf yw dwyn ynghyd yr arbenigedd a’r adnoddau ffotoneg sy’n bodoli eisioes yn mhartneriaeth y pedair prifysgol ar gyfer cyflwyno datrysiadau ffotonig trawsdoriadol, wedi’u gyrru gan ddiwydiant, i gryfhau ymdreiddiad marchnad ffotoneg Cymru “cyf” ledled y byd drwy bresenoldeb technoleg ffotonics ar y cyd trwy Gymru gyfan.
Bydd CAFf yn cyflawni prosiectau ymchwil sy’n arwain at welliant effeithiol o ran datblygu cynnyrch/prosesau newydd ar gyfer diwydiant Cymrugan greu trefniadaeth gadarn sylfaenolar gyfer mewnfuddsoddiadau y dyfodol er mwyn cryfhau economi Cymru.
Fe’ch gwahoddir i fynychu’r naill ddigwyddiad neu’r llall a darganfod pa gyfleoedd y gall CAFf eu cynnig i’ch busnes neu sefydliad chi. Byddwn yn cyflwyno sut y gall y rhaglen werthfawr hon a ariennir gan y GDRE fod o fudd i’ch busnes pa bynnag ei faint neubeth bynnag eich sector. Dewch draw i sefydlu’r cyfleoedd sydd ar gael ac i rannu eich barn a’ch heriau technegol gydag arbenigwyr yn ystod y sesiynau rhwydweithio.

 

The Centre for Photonics Expertise has recently been established across Wales unifying the developed Photonics capabilities within four Welsh universities.
Photonics is an enabling technology with very diverse applications in almost every industry sector and everyday life of mankind.
Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, CPE Programme is led by Wrexham Glyndŵr University from its OpTIC Centre in St Asaph in partnership with Aberystwyth University, Bangor University
and University of South Wales.
CPE’s aim is to draw together the Photonics expertise and resource already existing at the four partner universities to deliver cross sector, industry driven photonics solutions, strengthening the Photonics market penetration of Wales “PLC” worldwide via a shared pan Wales Photonics Technology Presence.
CPE seeks to carry out research projects
leading to effective improvement in new product / process development for Welsh industry
and creating a solid organisational foundation for future inward investments to build the Welsh economy.